FN:s Agenda 2030 på Stockholmsbörsen -En studie om hur företag noterade på Nasdaq OMX Stockholm redovisar FN:s hållbarhetsmål Agenda 2030

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: David Alinder; Lina Eliasson; [2018-06-07]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Bakgrund och Problem: De globala FN-målen i Agenda 2030 är världsomspännande mål somsyftar till att uppnå en hållbar global utveckling. Krav ställs från intressenter på att företag skaredovisa vad de gör för att bidra till en hållbar utveckling och FN och svenska regeringen serföretagen som en viktig aktör för att kunna uppfylla målen till år 2030. Trots detta visar studieratt inte alla företag redovisar hållbarhet i sina externa rapporter och att en del företag rapporterarhållbarhet utan att göra kopplingar till sina verksamheter. Få studier har kartlagt hur företag iSverige arbetar med FN-målen för att bidra till en hållbar utveckling eftersom att Agenda 2030antogs år 2015. Det är i först i årsredovisningar från år 2016 som företagets arbete med FNmålenkan utvärderas.Syfte: Studiens syfte är att undersöka om och hur företag noterade på Nasdaq OMX Stockholmi sina års- och hållbarhetsrapporter redovisar sitt arbete med FN:s hållbarhetsmål Agenda 2030och hur de beskriver att de kopplar målen till sina verksamheter.Metod: Års- och hållbarhetsrapporter från år 2016 för 287 företag noterade på Nasdaq OMXStockholm har lästs och kodats utifrån företagens beskrivningar av FN-målen. Statistiska testerhar gjorts för att identifiera och studera samband i hur företagen redovisar och beskriver att dekopplar FN-målen till sina verksamheter. Det empiriska materialet har analyserats med hjälpav teoretiska perspektiv på hållbarhet innefattande bland annat intressenter, legitimitet ochinstitutioner.Resultat: Studiens resultat visar att trots att företagen ses som en viktig aktör för att uppfyllaAgenda 2030 nämner endast 24% av de studerade företagen FN-målen i sina års- ochhållbarhetsrapporter år 2016. Studiens resultat visar också att det främst är stora företag somhar börjat redovisa FN-målen och att det finns en del branschvisa skillnader i hur vanligt det äratt redovisa FN-målen. Av företagen som nämner målen är det få som kopplar dessa till faktiskaaktiviteter i företaget. De vanligaste åtgärderna företag vidtagit i sitt arbete med FN-målen äratt gå med i externa samarbeten och partnerskap. En annan vanlig åtgärd är att FN-målenkopplas till företagets befintliga produkter och processer.Förslag till vidare forskning: En uppföljningsstudie för att se hur arbetet med FN-målenutvecklas kommande år är betydelsefull då många företag ännu inte börjat arbeta med målenoch rapporterar att de ska börja mäta dem under år 2017. En uppföljande studie kan geytterligare perspektiv på företagens framgång med FN-målen och vilka utmaningar de stårinför. En uppföljande studie kan med fördel kombineras med fallstudier för att se hur välföretagens rapportering av FN-målen stämmer överens med aktiviteter i verksamheten.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)