Fallet lilla hjärtat - Konstruktioner av offerskap, ansvar och hjälteroll i medier och domar

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Sociologi

Sammanfattning: Mediers inflytande över vår världsbild utgör upprinnelsen till denna uppsats, vars syfte har varit att studera hur offerskap, ansvar och hjälteroll konstruerades i det så kallade ‘Fallet Lilla hjärtat’ som var aktuellt 2020. Utöver medierepresentationer i Aftonbladet, Dagens Nyheter och Expressen har även tingsrätts- och hovrättsdomen fungerat som underlag, samt en bok skriven av fostermamman. Empirin har tolkats med hjälp av narrativ analys, Christies teori om det ideala offret, Losekes teori om emotionella koder samt Scott och Lymans teori om accounts. Därutöver har även tidigare forskning kring vilka brott som når medier, barnmisshandel i medier samt mediers konstruktion av kvinnor som gärningspersoner fungerat som underlag till analysen. Uppsatsen visar att offret har beskrivits utifrån en del av de kategorier Christie (1986) nämner och kan därför sägas konstruerats som ett idealt offer. Hjälten, som blir en symbol för den förändring samhället vill se, visade sig vara Esmeraldas fostermamma som beskrevs som aktiv i arbetet för förbättring samt en bra mamma. Vad gäller ansvar har flera personer och institutioner tillskrivits detta. Institutionernas ansvar har resulterat i ett lagförslag och de biologiska föräldrarna, som också beskrivits som ansvariga för det inträffade, har konstruerats på olika sätt i empirin. Pappan beskrivs i termer som kan härledas till Christies (1986) resonemang kring den ideala förövaren och hans psykiska hälsa och missbruk nämns. Mamman har istället beskrivits som psykiskt sjuk och utifrån hennes föräldraroll. Föräldrarna har både gett och givits accounts för sina handlingar. Offerskapet, ansvaret och hjälterollen har därtill konstruerats på ett sätt som kan sägas väcka specifika känslor hos läsarna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)