Effekter av emotionell stress på ansiktsuttryck av smärta hos häst

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

Författare: Sara Hidén Rudander; [2021]

Nyckelord: häst; smärta; stress; stressansikte; smärtansikte;

Sammanfattning: Det är från tidigare studier känt att hästen inte bara har ett smärtansikte utan också ett så kallat stressansikte. Stressansiktet kan vara problematiskt ur en smärt bedömningssynpunkt, då hästen befinner sig i en klinisk miljö och upplever emotionell stress. I denna studie undersöks det hur den emotionella stressen påverkar hur smärtan uttrycks i hästens ansikte. Något som till författarens bästa minne, inte undersökts tidigare. I studien ingick det 12 hästar som studerades i sin hemmiljö och som alla genomgick fyra olika interventioner i 15 minuter; • Kontroll utan något tillfört stimuli. • Emotionell stress i form av att bli lämnad i isolering. • Smärta från en blodtrycksmanschett som pumpas till 240 mmHg och orsakar ischemi. • Kombinerat försök med smärta och emotionell stress. Alla interventioner filmades med fyra olika kameror i olika vinklar i hästens egen box. Filmklippen annoterades med hjälp av programvaran ELAN och EquiFACS. Under alla interventioner samlades hjärtfrekvensdata in med en elektrod med inbyggd sändare, som placerades över hästens hjärtsiluett. I jämförelse med kontroll observerades en ökning av ansiktsrörelser i alla interventioner förutom interventionen med enbart ett smärtsamt stimuli. De olika förändringarna i hästens ansiktsuttryck visades med deskriptiv statistik och för de utvalda rörelser; AU101, AU145, AU47, AU5, AUH13,AU18, AD19, AD104, EAD101, EAD104 och AD38 gjordes statistiska tester. Under interventionen med både tillförd smärta och emotionell stress visade sig främst muskelrörelser i ansiktet som är kopplade till stress som även sågs under interventionen med enbart emotionell stress var signifikanta. Testerna visar att den emotionella stressen har en betydande effekt på hästen smärtansikte och de är något som behöver tas i beaktande för att få en riktig smärtbedömning på stressade hästar. Intressanta aspekter som inte innefattas av detta arbete föreslås, som fortsatta studier och studier på en större population.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)