Operationssjuksköterskans miljö och säkerhet

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

Sammanfattning: Bakgrund: Begreppet miljö innefattar både den fysiska och psykosociala miljön. Operationssjuksköterskans arbetsmiljö är operationssalen vilken är högteknologisk och kräver kompetens inom omvårdnad på avancerad nivå men även kunskap inom medicinteknisk apparatur, anatomi och patientpositionering. Operationssjuksköterskan utsätts för flertalet risker i sin arbetsmiljö, allt från dålig arbetsställning, röntgenstrålning, arbetsskador och långvariga fysiska komplikationer. Syftet: Syftet med denna studie var att beskriva operationssjuksköterskors upplevelser av operationssalen som vård- och arbetsmiljö och undersöka om det finns en påverkan på patientsäkerheten. Metod: Studien är en systematisk litteraturöversikt utgående ifrån publicerade studier där olika kvalitativa metoder använts som bygger på upplevelser. Tre sökmotorer användes under datainsamlingen; PubMed, CINAHL och SCOPUS. Därefter analyserades data genom en kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Studien framkallade genom sin analys tre huvudkategorier; Perioperativ omvårdnad, med subkategorierna Operationssjuksköterskans ansvar och Teamets prestationer, Patientsäkerhet och Organisatoriska faktorer, med subkategorierna Bristen på tid och Hälsofaktorer. Konklusion: Ett tydligt samband kan ses mellan operationssjuksköterskans arbetsmiljö, patientens vårdmiljö och patientsäkerheten. Operationssjuksköterskan arbetar för en högkvalitativ och patientsäker vård, men åsidosätter sin egen hälsa därtill. Teamets prestationer, bristen på tid och effektivisering är faktorer som försvårar hennes kvalitativa arbete och utsätter stundvis patientsäkerheten för risk. Operationssjuksköterskan bär ett stort ansvar gällande den perioperativa omvårdnaden och förväntas leverera en säker vård obehindrat och i värsta fall, ta skulden.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)