Närståendes upplevelse av sjuksköterskans stöd inom palliativ vård : En allmän litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Hälsa och omvårdnad; Högskolan i Halmstad/Hälsa och omvårdnad

Sammanfattning: Bakgrund: Palliativ vård innebär att lindra lidande och främja livskvalité i livets sluskede. Runt om i världen är det ca 40 miljoner årligen som är i behov av palliativ vård i livets slutskede. Omvårdnad är en viktig del för att kunna ge stöd till patienten samt deras närstående, därför ställs stora krav på sjuksköterskans arbete. Syfte: Syftet var att undersöka närståendes upplevelse av sjuksköterskans stöd vid palliativ vård i livets slutskede. Metod: Studien är skapad utifrån en allmän litteraturstudie på ett systematiskt sätt med en induktiv ansats. Resultat: Vid palliativ vård i livets slutskede upplevde närstående att kommunikationen var den viktigaste delen relaterat till sjuksköterskans stöd. Sjuksköterskan var nyckeln till att närstående skulle känna stöd under processen när livet gick mot sitt slut. En regelbunden kontakt och tydlig kommunikation mellan närstående och sjuksköterskan behövdes för att hantera sorgen. Slutsats: Närstående uttryckte att starka känslor kunde uppkomma i samband med palliativ vård i livets slutskede. Det var viktigt att sjuksköterskans uppmärksammade detta. Närstående kunde även uppmärksamma att utbildning inom kommunikation ansågs vara värdefullt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)