Vilka faktorer har betydelse för sjuksköterskans identifiering av sepsis hos patienter på sjukhus? - En litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: Sepsis är ett livshotande tillstånd utlöst av en infektion där immunförsvaret reagerar oproportionerligt och reaktionen blir så kraftig att den orsakar svikt av organfunktioner. Det är ett tidskritiskt tillstånd där identifieringen är av största vikt och dödligheten är stor världen över. Sjuksköterskan har en avgörande roll i att tidigt identifiera sepsis för att arbeta i enlighet med kärnkompetensen säker vård och minska risk för vårdskada, lidande eller död. Syfte: Syftet är att undersöka vilka faktorer som har betydelse vid sjuksköterskans identifiering av sepsis hos patienter på sjukhus. Metod: Litteraturstudie baserad på åtta originalartiklar med både kvalitativ och kvantitativ design. Dessa hämtades från databaserna PubMed, Cinahl och Scopus. Artiklarna har analyserats enligt kvalitativ analysmetod och resultateten har extraherats och sorterats in i kategorier och underkategorier. Resultat: Studiens resultat presenteras i fem kategorier och tillhörande underkategorier: kompetens hos sjuksköterskor, vårdorganisatoriska faktorer, verktyg, hjälpmedel och riktlinjer för att identifiera sepsis, teamarbete samt patientkaraktäristika och ojämlik vård. Slutsats: Sjuksköterskan har en viktig roll i identifieringen av sepsis men resultatet visar många faktorer som påverkar förutsättningarna att göra detta. Faktorer av störst betydelse enligt resultatet är kompetens hos sjuksköterskor och vårdorganisatoriska faktorer. Faktorerna är komplexa för sjuksköterskan att påverka på individnivå och det är viktigt att organisationen skapar system som minskar risken för fel och ökar förutsättningarna för säker vård.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)