Nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelse av att arbeta inom professionen En litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

Sammanfattning: Bakgrund: Tidigare kunskap visar på att nyutexaminerade sjuksköterskor (NS) upplever ett glapp i hur teorin överförs till praktiken. Vidare upplever NS behov av stöd under deras första tid. Syfte: Syftet med litteraturstudien var att belysa upplevelsen av att arbeta som nyutexaminerad sjuksköterska och dess inverkan på patientrelationen. Metod: Studien var en icke-systematisk litteraturstudie med en induktiv ansats som inkluderade åtta kvalitativa studier. Resultat: I studiens resultat framkom två huvudteman; samspelets betydelse och personlig utveckling, samt fem subteman; förtroendet är avgörande, behov av feedback och stöd, bristfällig teoretisk kunskap, kaos samt infinna sig i sin roll. Slutsats: NS utvecklar en lättare övergång vid större ansvar under den verksamhetsförlagda utbildningen. Övergången blir även lättare om de erhåller stöd från erfarna sjuksköterskor. Likväl upplever NS en ökad arbetsbelastning vilket kan påverka patientrelationen till det negativa.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)