Gymnasievalet : En kvalitativ studie om bakomliggande faktorer till elevers gymnasieval.

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Umeå universitet/Barn- och ungdomspedagogik, specialpedagogik och vägledning (BUSV)

Sammanfattning:

Denna studie ämnar nå kunskap om bakomliggande orsaker till elevers val av studie- respektive yrkesförberedande program på gymnasiet. Studien baseras på intervjuer med åtta elever från både studie- och yrkesförberedande program. De teoretiska utgångspunkter som analysen bygger på är Bourdieus begrepp habitus samt Hodkinson & Sparks teori om karriärval. Studien visar att det framförallt är elevens intresse som styrt gymnasievalet. Vidare kan det urskiljas att familjen haft en viss implicit påverkan på eleven, när denne gör sitt gymnasieval. Informanterna i studien menar att studievägledaren inte haft någon betydande roll i deras gymnasieval. Resultatet diskuteras i relation till den sociala snedrekryteringen till högre utbildning.  

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)