Trästommar på den svenska marknaden : En undersökning av leverantörer och den industriella byggprocessen

Detta är en Master-uppsats från KTH/Byggnadsmaterial; KTH/Byggnadsmaterial

Sammanfattning:

I dagens samhälle är miljö- och hållbarhetsfrågor viktiga på grund av de pågående klimatförändringarna och detta har skapat en konkurrensfördel för användandet av trä som stommaterial då trä är det enda förnyelsebara materialet på marknaden. Trots detta byggs det idag främst med andra stommaterial, såsom stål och betong. Syftet med detta examensarbete är att få fler byggentreprenörer och byggherrar att uppföra fler byggnader i trä genom att sprida kunskap om trä och skapa en förståelse för materialet och dess fördelar. Målet med detta examensarbete är att göra en undersökning av användandet av trästommar på den svenska marknaden. Metoderna som använts till detta är litteraturstudie, undersökning av ett fallstudieobjekt, enkätstudie och en intervjustudie.

Litteraturstudien visar att de byggprodukter som främst används i trästommar är konstruktionsvirke, KL-träskivor, limträ, LVL och lättbalkar samt att flervåningshus i trä främst uppförs med stomsystemen massiv trästomme, pelar-balksstomme och regelstomme. Den visar även att trä lämpar sig väl till den industriella byggprocessen då träets låga densitet möjliggör transport av stora plan- och volymelement som prefabriceras. Leverantörer av trästommar kan arbeta med olika affärssystem, vilket leder till att de fungerar som komponentleverantör, delsystemleverantör och/eller systemleverantör. Erfarenheter från fallstudieobjektet visar att det vid uppförandet av en trästomme förekommer flertalet miljö- och kostnadsfördelar samtidigt som de mest kritiska aspekterna är akustik, brand och fukt.

Resultatet av enkätstudien visar att det på den svenska marknaden idag finns en variation bland leverantörerna gällande affärssystem, uppdelningen av projektering och montage samt hur högt de byggt, vilket i de aktuella fallen handlar om mellan 2 och 8 våningar. Resultatet visar även att leverantörerna arbetar med lean-produktion för att förstärka fördelen som trä har i ett industriellt byggande.

Resultatet av intervjustudien visar att det i dagsläget är vanligast att leverantören projekterar och att byggentreprenören utför montaget av stommen. Resultatet visar även att leverantörer av trästommar har erfarenhet och lösningar för att uppfylla krav på akustik, brand och fukt, men att det är av vikt att montaget utförs korrekt för att kraven ska uppfyllas. Vidare visar resultat att byggentreprenörens roll kan anpassas beroende på kunskap och erfarenhet gällande projektering och montage. Till sist visar resultatet att leverantörer bedriver forskning och utveckling för att träet ska vara ännu mera konkurrenskraftigt i framtiden.

Slutsatsen av de utförda studierna är att trä erbjuder flexibilitet genom olika stomsystem och genom möjligheten att kombinera stomsystem, att en beställare, med lite erfarenhet, kan utnyttja leverantörers kunskaper kring trästommar, att trä är konkurrenskraftigt på grund av miljövänlighet och applicerbarhet i den industriella byggprocessen samt att forskning pågår för att göra träet mer konkurrenskraftigt i framtiden.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)