Sjuksköterskans erfarenhet av att möta närstående till patienter inom palliativ vård : En litteraturöversikt

Detta är en Kandidat-uppsats från Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

Sammanfattning: Bakgrund: Det palliativa vårdbehovet väntas öka i framtiden och av de cirka 90 000 dödsfallen som sker i Sverige årligen är cirka 72 000 av dessa i behov av palliativ vård. Då de närstående utgör en av hörnstenarna inom den palliativa vården är det därför viktigt att sjuksköterskan besitter den kunskap som krävs i mötet med de närstående, samt att inkludera de närstående tidigt i vårdkedjan vilket ger dem en möjlighet att förberedas inför det stundande dödsfallet. Detta ställer ett ökat ansvar på sjuksköterskeprofessionen både vad gäller symtomlindring men också bemötandet och inkluderingen av de närstående under vårdtiden. Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskans erfarenhet av mötet med närstående till patienter inom den palliativa vården. Metod: Tio kvalitativa vetenskapliga artiklar användes som grund för genomförandet av denna litteraturöversikt. CINAHL Complete och PubMed var databaserna som användes vid artikelsökningen. Resultat: Litteraturöversikten resulterade i fyra olika huvudteman med subteman som var kommunikation, från novis till expert, inkludering av familjen och närstående som påverkar vården negativt. Resultatet visade att sjuksköterskorna ansåg att de närstående utgjorde en viktig roll inom den palliativa vården, detta då de påverkar vården i stor utsträckning. Vikten av kommunikationen framkom och svårigheterna som den nyexaminerade sjuksköterskan kan uppleva i mötet med närstående. Diskussion: I metoddiskussionen diskuterar författarna styrkorna och svagheterna med litteraturöversikten. I resultatdiskussionen diskuterar författarna hur relationen kan stärkas mellan sjuksköterskan och de närstående men också hur närståendes förväntningar på vården kan påverka vårdrelationen. Även sjuksköterskans tidigare erfarenhet diskuteras med stöd av Phil Barkers tidvattenmodell.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)