Släckning av brand i elbilar ombord på fartyg : För ett säkert och effektivt släckarbete av elfordon ombord på fartyg

Detta är en M1-uppsats från Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

Sammanfattning: Målet med arbetet var att undersöka vilka tekniker som finns för att bekämpa bränder i elbilar ombord på fartyg och vilka farliga gaser som elbilar med litiumjonbatterier avger när de brinner.  För att svara på dessa gjordes en metaanalys för att undersöka hälsoriskerna med några av de farliga gaserna som uppstår, hur man minskar hälsorisken som följer bränder i litiumjonbatteri genom användning av särskild utrustning, samt vilka åtgärder som går att utnyttja ombord på fartyg,   Litiumjonbatterier har även visats sig problematiska att släcka, men det har dykt upp särskilda släckmedel för att bekämpa dessa bränder. I arbetet undersöks några av dessa släckmedel. Då teknologin bakom batteridrift i fordon fortfarande är relativt ny och precis börjar bli vanligt på våra gator, så finns det ännu inte mycket direktiv om vilka åtgärder som bör tas för en effektiv släckning, förhindra återtändning och skydda personers hälsa ombord på fartyg. Därför har vi valt att titta på vilka rutiner det finns i land för att se om de går att tillämpa ombord. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)