Bostadsrättsföreningars redovisning - En explorativ studie om komplexiteten kring bostadsrättsföreningars redovisning

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Syfte: Syftet med studien är att identifiera hur experter inom ämnet upplever att de befintliga regelverken K2 och K3 lämpar sig för bostadsrättsföreningar. Lämpligheten värderas med utgångspunkt i om regelverken resulterar i en rättvisande bild av bostadsrättsföreningars ekonomiska ställning, samt hur de påverkar jämförbarheten mellan bostadsrättsföreningar. Även hur möjligheten att välja mellan två olika regelverk påverkar jämförbarheten utforskas. Vilka åtgärder som behövs för att förbättra den rättvisande bilden och jämförbarheten diskuteras också. Metod: Undersökningen utgår ifrån en explorativ studie. En kvalitativ undersökningsmetod används med utgångspunkt i icke-standardiserade intervjuer. Teoretisk referensram: Den teoretiska referensramen är uppbyggd av begreppen rättvisande bild, jämförbarhet samt innebörden av kapitalkostnader. Empiri: Det empiriska materialet består av sex intervjuer fördelade på ekonomiska förvaltare, revisorer och en akademisk expert. Utöver det används även en facktidningsartikel. Slutsats: Det går att konstatera att frågan om bostadsrättsföreningars redovisning är komplex och att den nuvarande situationen behöver förändras. I de befintliga regelverken saknas tydlig vägledning vilket resulterar i variationer i hur de tillämpas. Det påverkar hur väl principen om en rättvisande bild uppfylls samt jämförbarheten mellan bostadsrättsföreningar. Möjligheten att välja mellan två olika regelverk uppfattas som negativt och samtliga respondenter är överens om att alla bostadsrättsföreningar bör tillämpa ett och samma regelverk. Experternas uppfattning skiljer sig åt kring hur förändringen ska ske.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)