Utveckling av en webbapplikation av typ e-butik med REST-arkitektur för att minimera laddningstider

Detta är en Kandidat-uppsats från Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

Sammanfattning: Den här rapporten behandlar hur en webbapplikation med REST-arkitektur av typ e-butik inom klädbranschen kan utvecklas. Utvecklingsprocessen har skett genom att iterativt implementera funktionalitet för att webbapplikationen ska vara välfungerande samt följa de juridiska krav som ställs på en verksamhet inom e-handel i Sverige. Det har även undersökts hur webbapplikationen bör utvecklas för att skapa ett konkurrensmässigt övertag i en redan tuff marknad. Fokus i rapporten har varit att optimera laddningstider för den skapade webbapplikationen genom en teoretisk referensram som grund. Tester har utförts för att kontrollera att den teorin som implementerats faktiskt minskar laddningstiderna. Slutsatsen från rapporten var att användning av flertalet integrationstjänster via deras API bidrog till en längre laddningstid och en större kodkomplexitet. Genom att implementera de förbättringsåtgärderna från den teoretiska referensramen kunde laddningstiden minska med upp till 17,2%. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)