Vilka CSR-dimensioner lönar sig för olika företag? : En kvantitativ studie på 1 845 företag om sambandet mellan tre CSR-dimensioner och finansiell prestation i elva sektorer

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

Sammanfattning: Titel: Vilka CSR-dimensioner lönar sig för olika företag? En kvantitativ studie på 1 845 företag om sambandet mellan tre CSR-dimensioner och finansiell prestation i elva sektorer Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi Författare: Elin Äijä och Sofia Olsson Handledare: Jan Svanberg Datum: 2020 – januari Syfte: Det finns omfattande forskning om sambandet mellan CSR och FP, men endast ett fåtal studier har studerat sambandet i olika sektorer. Sektorstillhörighet har ofta endast inkluderats som kontrollvariabel, och det fåtal studier som fokuserat på sektorer är begränsade till enstaka sektorer, kortare tidsperioder eller är geografiskt avgränsade. Tidigare forskning har ofta även använt ett aggregerat mått på CSR, även om tidigare studier visar att olika CSR-dimensioner kan ha olika finansiella effekter i olika företag. Därför är syftet med denna studie att undersöka sambandet mellan de olika CSR-dimensionerna miljömässig, social och bolagsstyrning och FP i företag inom olika GICS-sektorer. Metod: Studien bygger på en kvantitativ forskningsstrategi med hypotetisk-deduktiv ansats. Sekundärdata har insamlats från databasen Thomson Reuters Datastream bestående av totalt 18 278 observationer från 1 845 publika bolag från hela världen under tidsperioden 2009–2018. Företagen representerar elva sektorer och sambandet mellan CSR-dimensionerna miljömässig, social och bolagsstyrning och FP, mätt i ROA, har undersökts för varje sektor. Data har analyserats i statistikprogrammet SPSS. Resultat & slutsats: Resultatet visar att sambandet mellan de olika CSR-dimensionerna och FP är heterogent mellan olika sektorer då CSR-dimensionernas påverkan på FP varierar mellan olika sektorer och det finns även skillnader inom sektorer. Resultatet påvisar därmed att sambandet mellan CSR-dimensionerna miljömässig, social och bolagsstyrning och FP påverkas av faktorer som skiljer sig åt mellan olika sektorer. Examensarbetets bidrag: Studien bidrar med insikter om att framtida forskning om lönsamhetseffekter av CSR måste inriktas på specifika sektorer eller branscher. Studien klargör även att tidigare forsknings motstridiga resultat kan bero på att företag från olika sektorer undersökts eller att aggregerade CSR-mått använts. Studien bidrar även med insikter om vilka CSR-dimensioner som är lönsamma inom olika sektorer och bidrar därmed med kunskap till företag som arbetar med CSR i praktiken genom att påvisa vilka CSR-dimensioner som bör prioriteras inom specifika sektorer. Förslag till fortsatt forskning: Det behövs mer forskning om samband mellan CSR-dimensioner och FP i enskilda sektorer och det behövs även mer forskning fokuserad på enskilda länder samt forskning om mer specifika CSR-aspekter. Nyckelord: CSR, CSR-dimensioner, FP, lönsamhet, GICS, sektor

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)