Ger mindfulness ökad viktminskningseffekt vid behandling av övervikt eller fetma?

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

Sammanfattning: Bakgrund: Övervikt och fetma är en av dagens ledande orsaker till ökad morbiditet ochmortalitet. Över hälften av den svenska vuxna befolkningen har övervikt eller fetma, vilket ställerstora krav på sjukvården. Övervikt och fetma kan orsaka psykiskt lidande som depression, ångestoch stigma. Behandlingen behöver därför även ett psykologiskt perspektiv, där mindfulnessskulle kunna minska de psykiska problemen och stärka förmågan till självreglering ochbibehållande av nya vanor. Detta skulle potentiellt kunna leda till ökad viktminskning ochbibehållande av en viktnedgång över tid.Syfte: Syftet med denna systematiska litteraturöversikt är att utvärdera om tillägg av mindfulnesstill kostbehandling av övervikt eller fetma ger större viktminskningseffekt än traditionellbehandling i Sverige.Sökväg: Litteratursökning gjordes i databaserna PubMed och Scopus. Sökord var obesity,overweight, weight gain, weight loss, weight reduction, body mass index, body weightmaintenance, obese, overweight, Quetelet index, BMI>30, mindfulness, conscious presence,attentive presence, mindful eating, mindful behaviour, mindful behavior, mindful meditation,random', blind'.Urvalskriterier: Inklusionskriterier var RCT, vuxna >18 år, BMI>25 kg/m2, samma kost- ochträningsprogram hos interventions- och kontrollgrupp. Intervention med en av följande: MBSR,MB-EAT, Self-Acceptance and Loving Kindness Practices. Kontrollbehandling i form av annanrelevant behandling i tidsmässigt likartad omfattning. Exklusionskriterierna var graviditet,amning, bulimi, anorexi, läkemedel för viktnedgång.Datainsamling och analys: Sökning gjordes 2019-01-29. Artiklarna granskades av två oberoendegranskare utifrån title/abstract. Inkluderade artiklar lästes i fulltext. Kvalitetsgranskning utfördesenligt SBU’s ”Mall för kvalitetsgranskning av randomiserade studier”. Separata evidensgraderingargjordes enligt GRADE. Meningskiljaktigheter löstes med konsensus.Resultat: Två studier mötte inklusionskriterierna; en högkvalitativ studie med ett viktminskningsprogrammed traditionella fysiska möten och en studie av medelhög kvalitet med etttelefonbaserat koncept. Ingen av de två interventionsmodellerna visade en statistisk signifikantskillnad mellan interventions- och kontrollgruppens effekt på viktminskning. Däremot fick denena studien statistiskt signifikant förbättrat resultat i binge-eating hos interventionsgruppen.Slutsats: Det finns måttligt stark evidens för att effekten av mindfulnessbaserad fetmabehandlingär jämförbar med effekten som erhålls med traditionell behandling av fetma (+++). Mindfulnesssom beteendeterapi istället för KBT, vid en telefonbaserad traditionell behandling av övervikteller fetma, tycks inte ge någon ökad viktminskningseffekt (++). Det går inte att dra någraslutsatser när det gäller effekten bland män, då det saknas tillräckligt underlag.Background: Overweight and obesity are one of the leading causes of increased morbidity andmortality. Over 50% of the Swedish adult population are overweight or obese, which placesgreat demands on health care. Overweight and obesity can cause mental illness such asdepression, anxiety and stigma. The treatment therefore also needs a psychological perspective,where mindfulness could reduce the psychological problems and strengthen the ability to selfregulateand maintain new habits. This could potentially lead to increased weight loss andmaintenance of a weight loss over time.Objective: The purpose of this systematic literature review is to evaluate whether the addition ofmindfulness to dietary treatment of overweight or obesity has a greater weight loss effect thantraditional treatment in Sweden.Search strategy: A literature search was made in the databases PubMed and Scopus. Keywordswere obesity, overweight, weight gain, weight loss, weight reduction, body mass index, bodyweight maintenance, obese, overweight, Quetelet index, BMI>30, mindfulness, consciouspresence, attentive presence, mindful eating, mindful behavior, mindful behavior, mindfulmeditation, random', blind'.Selection criteria: Inclusion criteria were RCT, adults >18 years, BMI>25 kg/m2, the same diet andexercise program in the intervention and control group. Intervention with one of the following:MBSR, MB-EAT, Self-Acceptance and Loving Kindness Practices. Control treatment in theform of other relevant treatment in a time-like extent. The exclusion criteria were pregnancy,breastfeeding, bulimia, anorexia, weight loss drugs.Data collection and analysis: Search was made January 29, 2019. The articles were reviewed by twoindependent reviewers based on title/abstract. Included articles were read in full text. Qualityreview was carried out according to SBU’s “Template for quality review of randomized studies”.Separate evidence ratings were made according to GRADE. Disagreements were resolved byconsensus.Main results: Two studies met the inclusion criteria; a high quality study with a weight lossprogram with traditional physical meetings and a study of medium quality with a telephonebasedconcept. None of the two intervention models showed a statistically significant differencebetween the effect of the intervention and the control group on weight loss. However, the highqualitystudy obtained a statistically significant improvement in binge eating among theparticipants in the intervention group.Conclusions: There is moderately strong evidence that the effect of mindfulness-based obesitytreatment is comparable to the effect obtained with traditional treatment of obesity (+++).Mindfulness as behavioral therapy instead of CBT, in a telephone-based traditional treatment ofobesity or obesity, does not appear to give any increased weight loss effect (++). It is notpossible to draw any conclusions regarding the effect among men, because of insufficient data.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)