BSE : ett hot mot folkhälsan eller ett överspelat kapitel?

Detta är en Kandidat-uppsats från SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

Sammanfattning: Bovin spongiform encephalopathy (BSE) är en sjukdom som drabbar nötkreatur, och varssmittämne är det ofullständigt utforskade prionproteinet. Detta protein finns i vår egen kropp,men då veckat till strukturen av en alfahelix istället för ett betaflak. När vi får i oss ettfelveckat protein verkar det som att en domino-effekt sker och alla normala proteiner avdenna sort veckar sig fel och ansamlas i centrala nervsystemet (CNS). Människor som ätersmittat kött kan drabbas av den humana formen, variant Creutzfeldt-Jakobs sjukdom (vCJD),som är en neurodegenerativ sjukdom med lång inkubationstid och som oavkortat leder tilldöden. I denna litteraturstudie görs ett försök att belysa dessa sjukdomar och problematikenrunt omkring, med betoning på BSE. Tanken är att ge en uppfattning om vad BSE är ochvarför det är en sådan fruktad smitta. Här presenteras kliniska symptom, genetik ochhistopatologi samt vad som görs för att förhindra att smittan återigen kommer ut i samhället.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)