Värdighet inom omvårdnad : Patienters existentiella längtan

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

Sammanfattning:

Värdighet är en viktig del i omvårdnaden som ofta negligeras. Värdigheten hotas i ögonblicket då patienten inkommer till vårdavdelningen. Trots ett behov finns det inga klara riktlinjer för hur sjuksköterskan ska handla i bevarandet av patienters värdighet. En litteraturstudie som utgår från humanvetenskapen genomfördes för att få djupare kunskap och förståelse om bevarande av värdighet hos patienter. Syftet var att beskriva hur patienters värdighet bevaras inom omvårdnad. Databearbetningen genomfördes som en innehållsanalys med stöd av fyra betjänter. Studiens resultat grundar sig på tio vetenskapliga artiklar, där ett övergripande tema framkom som var existentiell längtan. Ur resultatet framkom det att sjuksköterskans bemötande är en viktig aspekt i bevarandet av patienters värdighet. Även att se patienter ur ett holistiskt synsätt, värna om patienters autonomi och persona, visa respekt och stötta patienter i sin försoningsprocess är att vårda för att bevara värdigheten. Det är av betydelse att sjuksköterskan tänker på patientens värdighet i omvårdnadens alla moment. Evidensbaserad forskning om hur värdighet bevaras är knapphändig. Vidare forskning krävs för att utveckla och integrera kunskap i utbildning och i det professionella vårdandet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)