Är revisorn vital vid anskaffande av kapital? - En studie om kreditgivares uppfattning av olika revisorer

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Uppsatsens titel: Är revisorn vital vid anskaffande av kapital? - En studie om kreditgivares uppfattning av olika revisorer Seminariedatum: 2:e juni 2016 Kurs: FEKH69 - Kandidatkurs i redovisning, 15 hp Författare: Annie Lidé, André Ljungström, Eric Ridell Handledare: Niklas Sandell Nyckelord: Revision, revisionskvalité, kreditgivare, kognitiv psykologi, erfarenhet, byrå, arvode Syfte: Syftet med uppsatsen är att utifrån de tre parametrarna 1) erfarenhet hos revisorn, 2) storlek på revisionsbyrån samt 3) storlek på revisionsarvodet undersöka hur dessa påverkar storbankerna vid kreditgivningsbeslut om lånefinansiering till mindre företag. Metod: En casebaserad enkät skickades ut till företagsrådgivare som fick göra ställningstaganden till olika situationer. Detta kompletterades med en kvalitativ intervju med en av företagsrådgivarna för att få en bredare förståelse av tankegången hos de svarande. Teoretisk referensram: I den inledande delen av teoriavsnittet går det att läsa om kreditgivarens nytta av årsredovisningen. Följande del beskriver de tre parametrar som vi valt att analysera och teorikapitlet avslutas med en återgivelse av teorier kring kognitiv psykologi och hur detta tillsammans med tidigare forskning på området kan kopplas samman med de tre undersökta parametrarna. Empiri: Det empiriska materialet består av svaren från enkäten samt svaren från intervjun. Slutsats: Studien har visat att kreditgivarna till stor del inte gör någon skillnad mellan revisorer som har olika parametrar så länge de är auktoriserade. Det är endast erfarenheten hos revisorn som en majoritet av kreditgivarna tar i beaktning vid kreditgivningsprocessen, men även storlek på byrå kan påverka i en relativt stor utsträckning. Storlek på arvode har inte samma påverkan på kreditgivarna som de andra två parametrarna. Det är dock ett faktum att åtminstone några av respondenterna i alla frågor ansåg att både storlek på byrå och arvode hade en påverkan, något som föranleder att dessa parametrar faktiskt i ett fåtal fall kan ha en påverkan på kreditbeslutet. Samtliga parametrar åsidosätts dock om det finns en personlig relation mellan företag, kreditgivare eller revisor.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)