Moderaternas vändning i migrationspolitiken : En analys av Moderaternas vändning i migrationspolitiken efter migrationskrisen 2015.

Detta är en L2-uppsats från Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

Sammanfattning: Uppsatsens syfte är att undersöka hur Moderaternas förändring sett ut i migrationspolitiken sedan migrationskrisen 2015. Utgångspunkten för att analysera denna förändring kommer att vara hur media skrivit om detta ämne samt hur Alliansens valmanifest från 2014 skiljer sig från Moderaternas valmanifest från 2018. Valet av metod i denna uppsats kommer att vara en kvalitativ textanalys. Med hjälp av denna metod har centrala begrepp identifierats samt har relevant information tagits ur materialet som används i studien. Resultaten som presenteras i uppsatsen analyseras av tidigare forskning och teori för att komma fram till en slutsats. De slutsatser studien kommer fram till är att Moderaterna genomgått en tydlig förändring i migrationsfrågan 2015 genom att bland annat strama åt migrationspolitiken och föreslå åtgärder som inte var aktuella innan migrationskrisen 2015.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)