Den Temporära Fabriken och APO-entreprenad : Framtidens sätt att arbeta med arbetsplatsomkostnader?

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Uppsala universitet/Byggteknik och byggd miljö

Sammanfattning: I ett mångmiljardprojekt i Stockholms innerstad, Sergelhuset, har ett nytt sätt att arbeta med arbetsplatsens omkostnader (APO) vuxit fram. Istället för att byggentreprenören tar hand om allt temporärt på arbetsplatsen har beställarna valt att upphandla det i en separat, så kallad APO-entreprenad. Det innebär ansvar för bland annat projektorganisation, logistik, säkerhet och tillfälliga etableringar. Denna rapport är en undersökning av hur byggbranschen arbetar medarbetsplatsomkostnader (APO) i produktion och huruvida Ramirents koncept Den Temporära Fabriken kan hjälpa branschens behov av ökad samordning och effektivisering i byggproduktion. I rapportens inledande del framgår att behoven är mycket stora inom APO. Det är känt att området behöver ständig uppföljning och kontroll, men det finns fortfarande stora brister i genomförandet. Vidare redovisas resultat av intervjuer med projektchefer i ett flertal av Sveriges största byggbolag, för att se om det finns ett behov av en samordningstjänst inom APO. Även ledande personer inom byggbranschen har gett utlåtande om detta nya sätt att arbeta. Slutsatsen är att om en effektivisering av byggarbetsplatsen ska kunna ta fart på allvar behöver beställare, entreprenörer och APO-leverantörer samarbeta, gemensamt dela på risker och genomföra innovativa lösningar. Branschen behöver sluta arbeta med en slags stuprörsmentalitet och se att samverkan, långsiktigt förtroende- och värdeskapande är vägen framåt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)