Möten med Hälso- och sjukvården : Erfarenheter hos patienter med flyktingbakgrund

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

Sammanfattning: Bakgrund: Antalet flyktingar har ökat och hälso- och sjukvårdspersonal beskriver erfarenheter av bristande förtroende, kommunikationssvårigheter och kulturers påverkan i möten med patienter. Tidigare forskning beskriver hälso- och sjukvårdspersonals erfarenheter av möten med patienter med flyktingbakgrund, dock behöver även patienternas erfarenheter belysas. Förhoppningsvis kan inhämtad kunskap från patientperspektivet underlätta vårdandet. Metod: En beskrivande systematisk litteraturstudie utifrån 12 vårdvetenskapliga artiklar har analyserats enligt Evans (2002) analysmodell. Syfte: Syftet är att beskriva erfarenheter av möten mellan patienter med flyktingbakgrund och hälso- och sjukvården i det nya landet. Resultat: Ur analysen framkom tre teman; Otillräcklig vård, Svårigheter i kommunikationen och Hälso- och sjukvårdspersonals attityder. Otillräcklig vård innefattade ett ovetande om hur hälso- och sjukvården i det nya landet fungerade och att patienternas förväntningar på vården inte alltid uppfylldes. Patienterna erfor svårigheter i kommunikationen i relation till att förstå, förklara och en rädsla över vad som kunde förmedlas. Därtill erfor patienterna att hälso- och sjukvårdspersonals attityder varierade. Slutsats: Patienterna erfor huvudsakligen bristfälliga möten med hälso- och sjukvården. Ett gott möte grundades i att hälso- och sjukvårdspersonal visade respekt, intresse och empati för patienterna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)