Begreppet skada i följd av trafik samt whiplashskada enligt svensk rätt

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Lunds universitet/Juridiska institutionen

Sammanfattning: I Trafikskadelagen (1975:1410) inledande paragraf stadgas att lagen är tillämplig för motordrivet fordon och ersättning från trafikersättning skall utgå om skadan har uppkommit i följd av trafik med motordrivet fordon. Vidare anses att ersättning skall utgå för personskador som uppkommit i följd av trafik. Personskador är de allvarligaste skadorna som inträffar i trafiken. Oftast leder dessa skador både till stora ekonomiska- och ideella förluster. Den vanligaste personskadan inom trafikskador är whiplashskador som står för ca 50% av de uppkomna personskadorna i Sverige. Ett stort problem med denna typ av skada är att det ofta kan vara komplicerat att fastställa någon säker diagnos eller behandlingsplan. Men för att underlätta bedömningen har det genom Svenska läkarsällskapet och Whiplashkommissionens medicinska expertgrupp tagits fram en indelning av besvären i tre olika nivåer. Skälet till detta är att man så fort som möjligt ska sätta den skadelidande under behandling. Det är inte enbart de fysiska besvären en skadad person blir drabbad av, utan även psykiska besvär uppkommer. De psykiska komplikationerna kan yttra sig i negativa förväntningar på tillfrisknandet som lätt kan leda till nedstämdhet, sämre självförtroende, oro och ångest. Denna uppsats behandlar ersättning vid personskada som uppkommit i följd av trafik. För att kunna genomföra denna studie har följande frågor analyserats: Hur har de olika försäkringsnämnderna och de allmänna domstolarna resonerat vid tolkningen av gällande rätt rörande begreppet ''skada i följd av trafik''? Vilka allmänna principer finns det rörande tolkningen av begreppet ''skada i följd av trafik''? Den vanligaste skadan inom personskador i trafiken är whiplashskada Schönning och Svendenius, s. 131 ff. Hur yttrar sig whiplashskada och vad kan göras om man blir drabbad? Hur har sambandsproblematiken bedömts i domstolarna rörande personskador? På vilket sätt hanterar försäkringsbolagen regleringen av en uppkommen whiplashskada? Det finns inga entydiga regler som anger när en skada är att betrakta som uppkommen i följd av trafik, dock har vissa riktlinjer uppkommit under åren genom praxis. Om fordonet är i rörelse eller när fordonets motorkraft utnyttjas anses fordonet vara i trafik, detta gäller även om en skada uppkommer endast genom fordonets rörelse utan att motorn har varit igång. Ett annat fall där det anses att skadan har uppkommit i följd av trafik är när en skada har uppkommit i samband med bilens användning. I dessa fall ska det även föreligga en speciell trafikrisk för att en uppkommen skada ska anses ha uppkommit i följd av trafik. När en skada uppkommit vid påbörjande eller avslutande av en färd får en bedömning göras med beaktandet av tidsintervallet mellan färden och den uppkomna skadan. Skador som uppkommer genom bristfällighet hos fordonet, brukar det anses ha uppkommit i följd av trafik. Vad gäller sambandsproblematiken rörande personskador visas i denna uppsats att domstolarna ställer höga krav på att den skadelidande ska visa att ett visst händelseförlopp ska var klart mera sannolikt, att samband föreligger mellan olyckstillfället och besvären än att det finns några andra bakomliggande skäl. Det ställs således stora krav på den skadelidandes trovärdighet och bevisning. Det är inte enkelt att definiera något klart riktmärke för hur bedömningen genomförs, snarare visar praxis att omständigheterna i det enskilda fallet blir avgörande för utgången i en eventuell tvist.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)