Hållbart jordbruk i en urban kontext: en studie av alternativ jordbruksutveckling på Kuba

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

Sammanfattning: Städer världen över växer och i samband med den utvecklingen har det börjat talas om en parallell trend, vilken av en del benämns: urbaniseringen av fattigdom. Enligt uppskattning bor en fjärdedel av utvecklingsvärldens fattiga i urbana områden och enligt FN förväntas den andelen ha stigit till runt hälften år 2020. Att uppnå matsäkerhet och förbättra näringsintaget hos den fattigare delen av den urbana befolkningen är en stor utmaning i många utvecklingsländer. På senare tid har urban jordbruksutveckling börjat uppmärksammas allt mer som en potentiell strategi i detta sammanhang. På Kuba har en urban jordbrukssektor växt fram under de senaste decennierna och produktionen där sker generellt sett i enlighet med organiska och agroekologiska principer. Vad som föregick denna utveckling var en djup ekonomisk kris och en omfattande matkris som tog sin början efter Sovjetunionen fall och COMECON:s upplösning. I den här uppsatsen analyseras Kubas urbana jordbrukssektor ur perspektivet hållbar utveckling och hållbart jordbruk. Vad kan det kubanska exemplet bidra med för förståelsen av urbant jordbruk i utvecklingssammanhang? För det första visar fallet Kuba att urban jordbruksutveckling som strategi för ökad matsäkerhet, fattigdomsbekämpning och hållbar ekologisk urban utveckling, med flera fördelar kan genomföras med organiska/agroekologiska jordbruksmetoder. Odlingsmetoder likt dessa, om applicerade på rätt sätt, är med stor sannolikhet det ekonomiskt mest bärkraftiga, socialt mest hållbara och ekologiskt mest gynnsamma sättet att producera mat på i urbana områden. En del kritik har framkommit i litteraturen angående omfattande satsningar på urbant jordbruk som utvecklingsstrategi. Kritiken handlar framförallt om att begränsade ekonomiska resurser i många utvecklingsländer är en faktor som måste vägas in i sammanhanget. Kubas urbana jordbrukssektor uppkom och utvecklades emellertid under en tid då landet befann sig i en allvarlig ekonomisk kris och denna sektor har visat sig leda till både ökad matsäkerhet och förbättrade levnadsförhållande för de inblandade urbana invånarna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)