Kvinnor med adhd och deras minnen av sin skolgång och psykiska hälsa! En intervjustudie med narrativ ansats ur ett specialpedagogiskt perspektiv

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

Sammanfattning: Denna studie fokuserar på kvinnor med adhd (som är en förkortning av attention deficit hyperactivity disorder) och deras minnen av sin skolgång och psykiska hälsa. Metoden är kvalitativ och har en narrativ ansats i analys och intervjuer. Intervjuerna genomfördes med vuxna kvinnor med diagnostiserad adhd. Teoretiska utgångspunkter för studien är narrativ teori och stigma. Syftet med studien är att få en djupare förståelse för vilka insatser som krävs inom det specialpedagogiska fältet för att flickor med adhd ska ha bra förutsättningar att slutföra sina studier, utan att deras hälsa påverkas negativt. Syftet är vidare att belysa vilka tidiga tecken på adhd kvinnor med adhd beskriver för att kunna identifiera flickor med adhd tidigare. Grunden för ämnet är att flickors svårigheter och symptom oftare missas samt att deras symptom behöver vara större gentemot pojkar för att upptäckas. Detta resulterar i att de får vänta längre på diagnos. Respondenternas erfarenheter har analyserats och tematiserats för att hitta gemensamma nämnare, både när det gäller deras skolgång och psykiska mående. Vi är intresserade av hur flickor med symptom på adhd kan identifieras samt vilka anpassningar och stöd specialpedagogiken kan bistå med för dessa flickor. Resultatet visade många gemensamma faktorer som har sammanställts ur fyra olika delar: adhd, psykisk ohälsa, sociologiskt perspektiv och specialpedagogiskt perspektiv. Genom kvinnornas berättelser bekräftar vårt resultat precis som tidigare forskning visat, att kvinnorna haft problem med psykisk ohälsa. De flesta har klarat av skolan men det fanns några som fallit ur skolsystemet efter en kamp både med studier och psykisk ohälsa. Det har framkommit svårigheter med bland annat uppmärksamhet, fokus, planering, tidsuppfattning och impulsivitet. Det har även framkommit under studiens gång att det finns forskning om flickor med adhd, men forskningen har inte fått spridning än enligt kvinnorna i denna studie. Gemensamt var att ingen av kvinnorna visste om att deras svårigheter bottnade i en adhd-diagnos, vilket gjorde att de skulle hantera något i skolan de inte visste att de hade. Flera av kvinnorna har själva utvecklat bra strategier för att deras liv ska fungera och alla kvinnorna medicinerar idag för sin adhd.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)