Tillvägagångssätt som skolledare utvecklar och använder vid kriser

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Kristianstad/Institutionen för beteendevetenskap; Högskolan Kristianstad/Institutionen för beteendevetenskap

Författare: Emma Berg; Isabella Fagerberg; [2005]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Ledarskapet i dagens arbetsliv innefattar många roller och uppgifter. En av dem är att ta tillvara på humankapitalet på bästa sätt. Detta kan handla om faktorer som motivation, arbetstillfredsställelse och möjlighet till vidareutveckling men också om uppgifter som hamnar utanför vardagens och organisationens vanliga liv; att handskas med kriser. Syftet med studien var att undersöka vilka tillvägagångssätt skolledare utvecklar och använder vid kriser. Teorier och forskning på området kris, krishantering och ledarskap beskriver vikten av kunskap, erfarenhet, kommunikation, handlingskraft samt möjligheterna till olika samarbets- och samverkanspartners. Genom 8 kvalitativa intervjuer inhämtades empiri. Skolledarna bekräftade och poängterade, vikten av tillvägagångssätt, men var samtidigt medvetna och ödmjuka inför de olika svårigheter och problem som kan förhindra en lyckad krisberedskap och krishantering. Undersökningen har lett till iakttagelser som bottnar i att krishantering är komplext. Det finns inga facit och en krissituation är inte den andra lik men kunskap är strategiskt och med en större förståelse för vad som händer med människan vid kriser står man som ledare bättre rustad för hur man ska hantera det som följer.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)