Maktrelationer inom IT-utbildningar : Hur makt visas ur ett studentperspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

Författare: Sarah Åkerfeldt; Sara Furunäs; [2015]

Nyckelord: Foucault; makt; utbildning; IT; pedagogik; kön;

Sammanfattning:

Uppsatsen ämnar undersöka hur studenter inom IT-utbildningar uppfattar hur deras utbildning är, hur den påverkar deras kunskapsintag och val av yrkesposition. Vi har valt att utföra intervjuer med både systemvetare och datavetare för att se om det är någon skillnad beroende på hur teknisk deras utbildning är. Genom intervjuerna har vi analyserat studenternas mest förekommande ord och utifrån dem använder vi oss av Foucaults maktteori för att undersöka vilka maktrelationer som uppstår utifrån deras uttalanden. Maktrelationerna visar att studenterna upplever att utbildningens kursutbud samt lärarnas pedagogiska egenskaper har stort inflytande på deras kunskapsintag och skapar antingen positiva eller negativa åsikter. Även yrkesbranschen influerar studenternas känslor inför att börja arbeta. De upplever en osäkerhet då de känner att de inte vet vad yrkesbranschen förväntar sig av dem och de är osäkra på om de har tillräckligt med kunskap för att kunna börja arbeta. Slutligen visar resultaten att det uppstår en maktrelation mellan kvinnliga och manliga studenter. De studerar inom en utbildning där majoriteten är män och manliga studenter menar att det är upp till kvinnliga studenter att skapa en mer attraktiv miljö för att locka till sig fler kvinnor till utbildningen.  

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)