Barnmorskestudenters förutsättningar att utöva professionellt bemötande inom Rwandas förlossningsvård

Detta är en Magister-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: Ett av målen med vården under förlossning är att skapa en positiv upplevelse för kvinnan. Den positiva upplevelsen är av värde för kvinnan och barnets framtida välbefinnande samt för kvinnans relation till både barn och partner. Kvaliteten på maternell och neonatal vård rapporteras ofta vara otillräcklig i låginkomstländer och tidigare studier belyser ett utvecklingsbehov av det professionella bemötandet. Tidigare studier i låginkomstländer har visat att förlossningsvården inte alltid utövas med respekt. Sedan 1997 utbildas barnmorskor i Rwanda och idag är University of Rwanda det enda utbildande universitetet i landet. Syfte: Beskriva hur barnmorskestudenter i Rwanda förbereds och upplever professionellt bemötande i förlossningsvården. Metod: Kvalitativ metod med induktiv ansats. Data bestod av intervjuer med två studentgrupper och en lärargrupp från barnmorskeprogrammet i Rwanda samt av läroplan för barnmorskeprogrammet och kursplan för Fundamental of midwifery. Data analyserades genom kvalitativ innehållsanalys. Resultat: I resultatet framkom tre kategorier vilka var Främja kvinnans trygghet under förlossningsprocessen, Utbildningen skapar möjlighet till att ge respektfull vård och Hinder att utöva kunskapen i praktiken. Studenterna upplevde att det professionella bemötandet under förlossningen innebar att främja kvinnans trygghet. Utbildningen skapade möjligheter då den enligt studenterna förberedde de med kunskaper i hur de skulle utöva ett professionellt bemötande, vilket även framkom i analysen av dokument. Studenterna upplevde också hinder i att utöva kunskaper från utbildningen i praktiken.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)