Didaktiska lösningar för att motverka islamofobi i grundskolan

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från

Författare: Ervin Rahic; [2021]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Syftet med denna studie är att komma fram till olika didaktiska metoder som lärare tillämpar i undervisningen för att motverka islamofobi i skolan. För att få fram metoderna grundar studien sig på intervjuade lärare som berättar om vilka metoder de själva tillämpar för att motverka islamofobi. Detta ämne är viktigt att studera eftersom elever blir kränkta för sin etniska och religiösa bakgrund. Tidigare studier visar på att bakomliggande faktorer för elevernas fördomar om muslimer är grundade i den antimuslimska retorik som framförs i olika debatter, men framförallt via olika sociala medier. För att förstå de intervjuade lärarnas resonemang kring hur de motverkar islamofobi på ett didaktiskt sätt har jag använt mig av två teorier, interkulturellt lärande och orientalismen. Det finns flera olika didaktiska metoder som lärare kan tillämpa i syfte om att motverka islamofobi i skolan. Genom att eleverna får möta det obekanta och förstå att islam inte skiljer sig i stor utsträckning i jämförelse med andra abrahamitiska religioner kan det leda till att eleverna skapar acceptans gentemot muslimer och islam som religion. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)