Uppsala - Sveriges bästa cykelstad : Länken mellan identiteten som cykelstad och varumärket cykelstaden

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

Sammanfattning: Många städer försöker utmärka sig på den globala världsmarknaden genom att skapa varumärken för sin stad, så kallade city- och place branding, som översätts till marknadsföring på svenska. Dessa begrepp har fått relativt lite plats inom forskningen, vilket har resulterat i att konsekvenserna av att använda sig av city- och place branding är tämligen okända. Trots att begreppen är outforskade, finns ett fåtal teorier kring kopplingen mellan den identitet som finns på platsen med det brand, som översätts till varumärke på svenska, som skapats för platsen. Syftet med denna uppsats är att studera vilka konsekvenser det finns för cyklister i Uppsala när kommunen satsar på att skapa ett brand kring Sveriges bästa cykelstad, vilket kommer att göras med hjälp av kvalitativa studier. Resultatet i denna studie visar på att kommunen misslyckas med att förankra brandet i den platsidentitet som finns i staden, vilken kan härledas till kommunens arbete med visuella marknadsförningsmedel, istället för ett arbete utifrån cyklisterna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)