Distriktssköterskans omvårdnadsstrategier vid astma : Att inge trygghet och kunskap

Detta är en Magister-uppsats från Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap; Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap

Sammanfattning: En av de vanligaste folksjukdomarna i Sverige är astma. Det finns många vårdcentraler som har en astmamottagning med specialiserade sjuksköterskor och läkare. Distriktssköterskan har en stor betydelse genom att erbjuda undervisning och ge god omvårdnad för att patienten själv ska kunna hantera sin sjukdom. Distriktssköterskan arbetar med olika omvårdnadsstrategier för att behandla och hjälpa sina patienter. Vid astma är egenvård av största vikt för att uppnå en god symtomkontroll och för patientens möjlighet att uppleva hälsa. Syftet med studien var att belysa vilka omvårdnadsstrategier distriktssköterskan använder i behandlingen av astma. I denna studie har en kvalitativ ansats använts och tio sjuksköterskor som innehar funktionen astmasjuksköterska har intervjuats. Två av dessa sjuksköterskor saknade specialistutbildning till distriktssköterska. En intervjuguide användes med en inledande fråga där informanten ombads att beskriva ett möte med en astmapatient. Analys av data har skett med hjälp av kvalitativ innehållsanalys.I resultatet framkom att i de omvårdnadsstrategier som distriktssköterskan utför finns en tydlig strävan att inge trygghet och kunskap till patienten. Informanterna betonar vikten av att skapa en god relation till patienten för att kunna förmedla kunskap, ge stöd och rådgivning. Enligt föreliggande studie kan det finnas belägg för vidare forskning inom området bemötande samt stöd och rådgivning riktat till patienter med astma. Studien kan ge distriktssköterskan vidare möjligheter att bli medvetna och reflektera över vikten av att skapa god relation.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)