Revisorn – Grå, tråkig och osocial? : En studie om personlighetstyper för studenter inom redovisning/revision och utmärkande egenskaper för yrkesrollen som revisor

Detta är en Magister-uppsats från Linköpings universitet/Företagsekonomi; Linköpings universitet/Företagsekonomi

Sammanfattning: Bakgrund: Den traditionella stereotypen av revisorsyrket, som beskrivs som grå och tråkig, kan tänkas påverka studenters syn på revisionsbranschen. Personligheten anses betydande för valet av utbildning och individer med vissa egenskaper tenderar att välja en inriktning inom redovisning/revision. Brist på forskning gällande hur utmärkande dessa personlighetsdrag är och huruvida de matchar revisionsbyråernas efterfrågade egenskaper, har motiverat studien. Syfte: Syftet med studien är att utforska sambandet mellan personlighetstyp och val av inriktning för universitetsstudier inom företagsekonomi, samt huruvida personlighetstypen för studenter inom redovisning/revision matchar den som revisionsbyråerna efterfrågar. Metod: Den kvantitativa studien grundas i ett positivistiskt synsätt och en deduktiv ansats. En förstudie i två delar undersöker egenskaper porträtterade i jobbannonser samt karaktärsdrag värderade av arbetande revisorer. Huvudstudien består av ett personlighetstest baserat på MBTI där personlighetstyper för studenter inom företagsekonomi studeras. Slutsats: Studien visar att det finns ett samband mellan studenter inom redovisning/revision och preferens för funktionen Sinnesförnimmelse (S) inom MBTI. Den mest förekommande personlighetstypen för studenter är ESTJ, vilket indikerar att de besitter egenskaper såsom utåtriktad, praktisk, analytisk och strukturerad. Karaktärsdragen stämmer till stor del överens med vilka egenskaper som anses högst värderade av revisorer. Däremot motsätter de sig den traditionella stereotypen, vilket antyder att den förutfattade bilden av revisorsyrket bör ifrågasättas. Vidare visar studien skillnader mellan efterfrågade egenskaper i jobbannonser och vad revisorer själva anser vara väsentligt inom yrket. En slutsats dras således att det fortfarande förekommer en missvisande bild av revisorsprofessionen, som kan komma att skapa problematik i branschen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)