Mikroalgbaserad biogas - ett raffinerat bidrag till en hållbar stadsutveckling

Detta är en Magister-uppsats från Malmö högskola/Kultur och samhälle

Sammanfattning: I detta arbete undersöks möjligheterna att använda mikroalger som råvara för produktion av biogas, både genom en litteraturstudie och genom en förstudie för hur en pilotanläggning för hållbar odling av mikroalger för biogasproduktion skulle kunna initieras. Utgångspunkten är hållbarhet, vilket innebär att odlingen av mikroalgerna baseras på befintliga, outnyttjade samhällsflöden. Avloppsvatten och koldioxidutsläpp är exempel på flöden som kan orsaka negativ miljöpåverkan i form av klimatförändringar, övergödning och försurning. Om dessa resurser istället får utgöra närings- och kolkällor vid odling av mikroalger för produktion av biogas utnyttjas dessa resurser istället till att generera hållbart producerad energi. När biogasen ersätter fossila bränslen ökar miljövinsten ytterligare. Det är dock grundläggande att produktionen är ekonomiskt hållbar, och litteraturstudien visar att detta inte är fallet vid mikroalgbaserad produktion av endast biogas. Därför krävs tillämpning av ett bioraffineringskoncept, där inte bara biogas produceras av mikroalgerna utan även andra produkter som till exempel vätgas, enzymer, värme och elektricitet. I förstudien beskrivs hur ett projekt kan planeras för att utreda om ett sådant system kan bli hållbart. Det delas upp i fyra delprojekt: 1) systemdesign och hållbarhetsanalys; 2) en projektplan för delprojekt 3 och 4; 3) laboratorietester; och 4) tester i pilotskala. Endast det första delprojektet, där systemet som beskrivs i litteraturstudien definieras och hållbarhetsanalyseras, diskuteras i detalj i förstudien. Genomförandet av delprojekten ingår inte i detta arbete.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)