Analys av ett lokalt elnät: Hur väl rustat är det för framtiden? : Ett underlag för framtida investeringar

Detta är en M1-uppsats från Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

Sammanfattning: Klimatförändringar är en av vår tids största utmaningar och andelen växthusgaser ut i atmosfären måste minskas kraftigt. Sverige har som mål om en fossilfri bilflotta år 2030, vilken ska upprättas med hjälp av alternativa fordon och drivmedel. I och med detta har elektriskt drivna fordon kommit att bli attraktiva vilket föranleder nya utmaningar för elnätsägare. Denna studie har till syfte att verka som ett underlag för kommande investeringar i ett lokalt elnät. Målet är att med simuleringar av scenarier gällande laddningseffekt och andelen förekommande elbilsladdning, succesivt belasta elnätet för att på så vis utreda nätkapaciteten. Nätstationers transformatorer samt kablage skall även åldersbestämmas. Metoden är byggd utifrån litteraturstudier och simuleringar har gjorts i dpPower. Resultaten visar att nätet är gammalt men klarar ändock nästintill 100 % penetration elbilar med laddningseffekten 3,7 kW. Vid högre laddningseffekter börjar nätet ge vika vid ca 25-50% elbilspenetration. Nätstationernas transformatorer är komponenterna som belastas hårdast och spänningsfall är den mest förekommande kvalitetsbristen. Då matarkabelarean ökades mellan nätstation och kabelskåp, medförde detta avsevärda förbättringar gällande spänningsfall. Högspänningsnätet visade sig vara mycket starkt. Slutsatsen är att transformatorers märkeffekt samt spänningsfall blir begränsande faktorer för framtiden. Transformatorer och matarkablar kan behöva förstärkas alternativt att ytterligare nätstationer tillsätts nätet. Detta skulle med omkonstruktion av nätet fördela lasten, minska avstånd till kund och då stävja spänningsfallen. Högspänningsnätet bör i framtiden utnyttjas mer och på så vis avlasta lågspänningsnätet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)