Är Good Enough tillräckligt? : En kvalitativ studie om hur föräldraskap framställs i podcasts

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Institutionen för socialt arbete (SA)

Sammanfattning: Att vara förälder i dagens moderna samhälle medför press från delvis samhället men kanske mestadels från sociala medier. Det ställs olika förväntningar på föräldrar och normer kring hur föräldrar ska agera och det finns dessutom olika lagar som styr, som bland annat barnkonventionen och föräldrabalken. Inom socialt arbete så förekommer mycket fokus kring det som inte fungerar hos föräldrar och de avvikande beteenden som finns. Det är likväl omtalat att man som förälder inte behöver vara en perfekt förälder, utan enbart vara tillräcklig. Men hur är man en tillräckligt god förälder som skapar förutsättningar för en god uppväxt och framtid för sitt barn? Syftet med den här studien var att undersöka hur föräldraskap framställs i podcasts och vilka uppfattningar i podcasts som finns gällande hur man är en god förälder som skapar goda förutsättningar för sitt barn, med kopplingar till anknytningsperspektivet och Winnicott’s begrepp Good enough. Resultatet påvisade att det främst handlar om att vilja spendera tid med sina barn, samt att de inte alltid behöver vara roliga saker utan att det är tillräckligt med att involvera barnet i de vardagliga sysslor som finns. Det påvisade även så länge man gör allt i sin makt för sina barn och vill deras bästa, så gör det ingenting om det inte blir helt bra ibland. Föräldrar kommer inte vara helt perfekta, de kommer bli arga på sina barn, men så länge föräldrarna för en dialog med barnet efteråt så går det att reparera. Det handlar med andra ord om att vilja sitt barns bästa, vilja umgås med dem samt finnas till för dem. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)