HUR ANVÄNDS KLIENTCENTRERING INOM ARBETSTERAPEUTISKA INTERVENTIONER?

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Sammanfattning: Bakgrund Klientcentrering ses numera som en självklar del av arbetsterapi och beskrivs utförligt i arbetsterapeutiska teoretiska modeller. Ett samarbete mellan arbetsterapeut och klient betonas i arbetsterapeutisk litteratur och klienten ses som delaktig i processen. Det föreligger dock en risk att misstolka hur klientcentrering skall tillämpas i praktiken. I dagsläget saknas, utifrån sökning i tre databaser, en översikt gällande hur och var klientcentrering beskrivs och används i arbetsterapeutiska interventioner. Syfte Syftet med studien var att se över hur och var klientcentrering beskrivs och används i arbetsterapeutiska interventioner. Metod För att svara an till syftet valdes en översiktsstudie med kvalitativ ansats. En tematisk analys användes för att analysera insamlat material. Resultat För studien inkluderades 23 artiklar. Den kvalitativa tematiska analysen resulterade i fyra övergripande teman för hur klientcentrering beskrivs och används; övergripande steg för genomförande av klientcentrerad intervention, samarbete mellan arbetsterapeut och klient, teoretiska modeller samt modell för intervention. Antalet studier med arbetsterapeutiska teoretiska modeller var få. Ett flertal studier kunde placeras in i modeller för intervention utifrån OTIPM; modell för kompensation, modell för aktivitetsträning, modell för förbättring av personliga faktorer och kroppsfunktioner samt pedagogisk modell. En majoritet av de inkluderade studierna utfördes inom verksamhetsområden som sjukhus och rehabiliteringsenheter. Slutsats Resultatet bekräftade att samarbete är en central del av klientcentrering. Fynden i resultatet lyfte fram att teoretiska modeller sällan användes som grund för interventionerna. Det skiljde sig från rekommendationer i arbetsterapeutisk litteratur. En identifierad kunskapslucka är också klientcentrerade interventioner i praxis för barn. Även om den här studiens resultat ger en övergripande bild för inom vilka verksamhetsområden klientcentrering används, behövs vidare forskning om klientcentrering inom arbetsterapi för att kunna bidra med ny kunskap inom området. Resultatet identifierade att antalet RCT-studier borde vara tillräckligt för att kunna göra en systematisk litteraturstudie.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)