Demokratiarbete i förskolan : En kvalitativ undersökning om förskollärares tolkning och praktisk tillämpning av begreppet demokrati utifrån förskolans läroplan

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Lärarutbildningen

Författare: Frida Granqvist; Rebecca Lahti; [2019]

Nyckelord: democracy; rights; preschool; curriculum;

Sammanfattning: The purpose of the essay is to investigate preschool teachers’ version of the concept of democracy based on the preschool curriculum. The essay will also investigate how preschool teachers practically apply democracy in preschool activities. Our essay investigate answers to: -How is the version of democracy interpreted from the preschool's curriculum of preschool teachers? -How is democracy practically applied by preschool teachers in preschool activities? Our essay is based on three different theoretical starting points, which are John Dewey, Lev. S Vygotsky ́s and curriculum theory. The material that we have studied consists of four interviews with preschool teachers and two articles. The results show us two different perspective of the concept of democracy, based on the preschool curriculum. The first perspective focus one the children and the other perspective with society in focus. Depending on which view of democracy the preschool teachers have, will affect how they practically apply democracy in preschool activities.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)