Att välja rätt är inte alltid lätt : En studie om hur studie- och yrkesvägledare ser på gymnasieelevers valkompetens i relation till omval

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Sammanfattning: Alla elever ska ha möjlighet att utveckla sin valkompetens så de kan göra väl underbyggda studie- och yrkesval. Det finns olika påverkansfaktorer och framgångsfaktorer med arbete i både vid och snäv bemärkelse som exempelvis studiebesök och individuella samtal. Under de sista åren har skolans arbete tvingats till förändring på grund av pandemin. Syftet med studien är att identifiera faktorer för valkompetens för att förebygga omval enligt studie- och yrkesvägledare på grundskolan och gymnasieskolan inom en region i norra Sverige. Som datainsamlingsmetod användes semistrukturerade intervjuer för verksamma studie- och yrkesvägledare. Hur studie- och yrkesvägledare arbetar med elevernas valkompetens varierar i den undersökta regionen, men enligt dem finns det olika faktorer som påverkar vad eleverna väljer och hur de tänker kring sitt val. Studie- och yrkesvägledning ska vara hela skolans ansvar men realiteten skiljer sig en del från teorin och det är önskvärt med en tydligare styrning för att få större genomslag. Samarbetet mellan skolan och föräldrar är också någonting som är betydande för elevernas val. Pandemin har gjort att studie- och yrkesvägledarna har utvecklat sin digitala kompetens och vägledningen har blivit mer tillgänglig för eleverna. Då denna studie från början var menad att ses från både studie- och yrkesvägledarnas och elevernas perspektiv ser vi nu att det finns en kunskapslucka om elevernas syn på detta som framtida forskning skulle kunna fylla.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)