Kundnyttan av Tekla Structures som verktyg i broprojektering

Detta är en M1-uppsats från KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

Sammanfattning:

Byggbranschen är inne i en övergångsfas mellan 2D och 3D. BIM, som arbetsmetod, och 3D-modeller blir allt vanligare. I broprojekt är dock efterfrågan på dessa modeller låg. På WSP i Stockholm används 3D-modelleringprogrammet Tekla Structures i stor utsträckning på flera avdelningar. Önskemål finns om att utöka användningen av programmet även inom broprojektering. För att det ska bli möjligt krävs en större efterfrågan hos företagets kunder.

Detta examensarbete har till syfte att ur kundens synvinkel utvärdera Tekla Structures som verktyg samt vilken nytta kunden har av Tekla-modeller. För att kunna belysa ämnet ur detta perspektiv har intervjuer gjorts med olika kunder till WSP. Deras behov och syn på BIM och Tekla Structures i brosammanhang har kartlagts och analyserats. Aspekter som kunden lyft fram i intervjuerna har fungerat som plattform för analys av en 3D-modell som konstruerats med hjälp av Tekla Structures samt två redan projekterade broar, modellerade i samma program.

Analysen visar att kundnyttan av att använda Tekla-modeller i broprojekt är stor men för att möjliggöra hantering av modellerna krävs stora insatser. Utvärdering av programvaran visar även dess starka respektive svaga sidor. Resultatet av arbetet redovisas i rapportens följande sidor.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)