En studie om mångkulturalism, interkulturalism, socialt kapital och utanförskap

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

Sammanfattning: Inledning: 2011 förklarade regeringscheferna för de tre största EU- länderna Merkel, Sarkozyoch Cameron mångkulturalismen död. Europeiska kommissionen och Europarådet ett projektinitierade Intercultural Cities (ICC). Intercultural Cities (ICC) är ett nätverk av europeiskastäder med ambition att gå från mångkulturalism till interkulturalism. Det innebär att manlämnar uppfattningen om att olika kulturer ska leva sida vid sida utan större utbyte avvarandra – mångkulturalism – och istället arbeta för ett samhälle där människor lever ochsamverkar över etniska och religiösa gränser - interkulturalism.Den svenska kommunen Botkyrka är med i nätverket. Kommunens ledning anser attinterkulturalism är mer passande än mångkulturalism för att motverka utanförskap.Syfte: Uppsatsens syfte är att genom systematisk undersökning av mångkulturalism ochinterkulturalism undersöka om mångkulturalism direkt kan kopplas med utanförskap och ominterkulturalism är mer passande om målet är att skapa interaktioner mellan kulturen.Metod: Studien är en jämförande kvalitativ fåfallstudie. De resultat som redovisas bygger påen analys av kommunernas dokument samt på en analys av intervjuer med några kommunalatjänstemän.Resultat: Resultatet av undersökningarna pekar på att kommunens ideologi kan påverka hurman arbetar eller vilka insatser som görs för att motverka utanförskap. Mångkulturalismkoncentrerar mer på sammanbindande socialt kapital. Medan interkulturalism koncentrerarmer på att skapa överbryggande socialt kapital.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)