Farmaceuter och patienters inställning till att ändra i recept, för att avhjälpa avsaknad av tablettstyrkor för Levaxin®

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

Författare: Cecilia Matsanders; [2018]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Bakgrund: Restnoteringar är ett växande problem som kan medföra stora konsekvenser för patientens hälsa och även ha ekonomiska aspekter. Varje år expedieras ungefär 85 miljoner recept på Sveriges 1 400 apotek. Av dessa expedierades cirka 2,5 miljoner förskrivningar av läkemedlet Levaxin av olika styrkor till 457 000 personer år 2017. I början av 2018 hade tillverkaren problem att tillhandahålla Levaxin och detta gjorde att Läkemedelsverket uppdaterade föreskriften i HSLF-FS 2016:34 kapitel 8 paragraf 9 under restsituationen av läkemedlet. Uppdateringen gäller farmaceutens rätt att ändra i recept utan föregående kontakt med förskrivaren för att underlätta farmaceutens arbete genom att anpassa tillgängliga styrkor till den ordinerade dosen. Farmaceutisk omsorg innebär att vid varje kundmöte tillhandahålla en säker och effektiv läkemedelsanvändning och kunna avgöra i vilket läge förskrivarkontakten behövs. Förordningen i HSLF-FS 2016:34, Läkemedelverkets föreskrifter om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit, kapitel 8 paragraf 9 ges farmacueter rätt att ”Om godkänt läkemedel förskrivits i en mängd eller dosering som inte stämmer överens med befintlig förpackningsstorlek, får annan förpackningen lämnas ut som nära överensstämmer med den förpackning som förskrivits. I övriga fall ska förskrivarens samtycke inhämtas.” Regelverket ovan möjliggör flexibilitet och tidsbesparing i apoteketsarbetet både för individen och sjukvården. Metod: Två enkätundersökningar genomfördes under en tvåveckorsperiod. Enkätundersökningarna vände sig till apotekskunder och farmaceuter för att undersöka uppfattningen hos expedierande farmacuet på öppenvårdsapotek och receptkunder om tillämpningen av regelverket för att medge anpassning av expedierad styrka och mängd av det ordinerade läkemedlet utan föregående förskrivarkontakt. Resultat: 14 av 22 kundrespondenter fick sin ordinerade styrkan av Levaxin, medan 8 av dem inte fick men löstes på annat sätt. 20 av 24 tillfrågade farmacueter kände till förordningen ovan medan fyra av dem inte gjorde det. Konklusion: Majoriteten av medverkande farmaceuter känner till regelverket, och har gjort receptändringar enligt HSLF-FS 2016:34 kapitel 8 paragraf 9 i sin yrkeslegitimation.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)