Bröd inte bomber : -om civilolydnad, fredsarbete och socialt arbete

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Örebro universitet/Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete

Sammanfattning: Syftet med undersökningen är att genomföra en deskriptiv studie av två nätverk inom densvenska fredsrörelsen och deras arbete samt undersöka hur de förhåller sig till social rättvisa ochsocialt arbete. Den metod som använts är kvalitativ, och datainsamling har skett via kvalitativaintervjuer med fyra respondenter. Det framkommer i dessa intervjuer att respondenterna ärorganiserade i nätverk och en del av den Svenska fredsrörelsen. De använder sig ibland av civilolydnad i symboliskt syfte för att stimulera till dialog kring frågor som vapenexport ochavrustning. Respondenterna står i sitt arbete för jämlikhet, solidaritet och deltagande. Slutsatsersom dras i denna studie är att respondenternas arbete skulle kunna ses som en form avpåverkansarbete för icke nationsbunden solidaritet med utsatta människor, någonting som skullekunna inkluderas i socialt arbete. Respondenternas arbete skulle också, i en mycket vidbemärkelse, kunna ses som en form av socialt arbete i icke statlig regi. Delar av deras arbete ärdock olagligt och således inte förenligt med traditionellt socialt arbete i Sverige som det ser utidag.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)