Natur och Informationsteknologi – en lärande kombination?

Detta är en Magister-uppsats från SLU/Department of People and Society

Sammanfattning: Kan naturstudier och informationsteknologi ge förutsättningar för ett lärande på ett sådant sätt att barns kunskaper, hälsa och sociala utveckling ökar? Denna uppsats undersöker hur skolbarns användning av två olika IT – verktyg i naturen, påverkar deras naturkontakt på olika nivåer. Resultatet pekar på; att arbeta med en digital bildberättelse är en aktivitet som bör genomföras ensam, om ambitionen är att låta skolbarn uppleva direkt naturkontakt. Under arbetet med bildberättelsen kan dock det estetiska uttrycket ge andra dimensioner i lärandet. De barn som använde Geocaching som IT-verktyg i denna studie motiverades till rörelse och lärandet bestod i flera nya kunskaper om avstånd, väderstreck och matematik. Under genomförandet blev den sociala aspekten tydlig och viljan att lära varandra, samtidigt som de sinnliga upplevelserna av natur uppmärksammades. För att söka svar på frågeställningarna användes deltagande observation och kvalitativa intervjuer. 6 grupper av barn deltog och grupperna bestod av 2-4 personer. Under tiden som övningen med IT-verktyg pågick spelades deras samtal in, transkriberades och analyserades. Metoderna valdes för att kunna ta del av informanternas livsvärld och tolkningen av deras svar ger grunden för denna kvalitativa studie. Barns kontakt med djur, träd och konkreta naturelement väcker deras nyfikenhet och minnen. Det är därför viktigt att låta den pedagogiska planeringen utgå från den mer direkta naturkontakten. Däremot kan IT – verktygen främja barns motivation till ett visst lärande, och att kombinationen med natur kan då bli en framgångsfaktor.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)