Regenerativ design : ett gestaltningsförslag för ett bostadskvarter i södra Gunsta, Uppsala

Detta är en Kandidat-uppsats från SLU/Dept. of Urban and Rural Development

Sammanfattning: Parisavtalet innebär att majoriteten av världens länder år 2015 gick ihop i ett avtal för att den globala temperaturökningen ska hållas under två grader Celsius. För att uppnå detta behöver alla branscher hushålla bättre med energi och resurser och hitta nya smarta lösningar. Inom byggbranschen kan en sådan lösning vara regenerativ design, som handlar om att arbeta med landskap som hela system och dra lärdom från de befintliga ekosystemen i landskapet. På detta sätt strävas det efter att generera mer resurser och ekosystemtjänster än vad som konsumeras under byggprocessen och under projektets hela livstid. Syftet med detta kandidatarbete är att utforma ett gestaltningsförslag utifrån regenerativa principer för ett nytt bostadskvarter i det pågående stadsbyggnadsprojektet södra Gunsta i Uppsala kommun. För att komma fram till gestaltningsförslaget användes två analysmetoder samt en kreativ gestaltningsprocess, tillsammans med stöd från vetenskapliga artiklar inom ämnet regenerativ design. Resultatet visar att det är möjligt att designa ett bostadskvarter utefter principer som ämnar ha en regenerativ effekt. Däremot är det svårt att bedöma huruvida förslaget får de regenerativa effekterna som det strävas efter. Det krävs mer forskning inom ämnet regenerativ design och fler verkliga exempel med långtgående uppföljning innan vi kan veta säkert hur pass effektiv designmetoden är för framtidens hållbara stadsbyggnad.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)