Kosterhavets nationalpark – om konflikter vid gränsdragning

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

Sammanfattning: Turism kan ha många effekter, dels kan den leda till ökad ekonomisk tillväxt i ett område men den kan även leda till överexploatering. Skyddande av områden i form av nationalparker och turismen den genererar skapar också en del svårigheter. Problematiken kring att bevara och exploatera är det moderna fenomen som har hamnat i fokus i denna uppsats. Syftet med denna uppsats är att utreda hur denna problematik kommer till uttryck på Sveriges västkust i Kosterhavsområdet. Vi ämnar, ur ett hållbart turismperspektiv, belysa hur skapandet av Sveriges första marina nationalpark kommer att påverka det rurala området inom och utanför parkens gränser. Utifrån detta syfte ställer vi oss frågan: Vilka effekter kan uppkomma av att dra gränser mellan destinationer? För att konkretisera denna fråga har vi valt att fokusera på vilken roll gränser mellan kommuner spelar. Vi utreder också vilka effekter det blir på turismen av de konflikter som kan uppstå vid gränsdragning. Samt vilka effekter som går att uppmärksamma på de nya entréerna, som den på Resö. Vi har genomfört en fallstudie där vi använt oss av kvalitativa intervjuer samt att vi har genomfört observationer av vårt studieobjekt Resö. Vi har kommit fram till att det uppkommit intressekonflikter mellan de båda kommunerna Tanum och Strömstad på grund av gränsdragningen. Det krävs aktivt nätverkande och god förståelse för varandras verksamheter för att förhindra en ohållbar utveckling av den gemensamma destinationen, Kosterhavets nationalpark. Vi kan även konstatera att det finns en risk att konsumtionen av arkipelagen förflyttas och att den därmed tär på bärkraften på platser utanför gränsen. Vi kan konstatera att det krävs en balans mellan att bevara och exploatera. Man måste bevara för att kunna exploatera men också exploatera för att ha någonting att bevara. Unikhet och tillgänglighet måste gå hand i hand, turismtrycket måste anpassas för att destinationen inte ska tappa i attraktionskraft då gränsen dras.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)