Varumärkesplattform - substans eller ytlig glans?

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Syfte: Studien avser att beskriva teorin inom området och hur arbetet med varumärkesplattformar fungerar i praktiken, för att vidare undersöka och förklara hur olika processer och beståndsdelar inom varumärkesplattformar skapar önskade effekter för ett varumärke. Syftet har således två olika delar, en beskrivande och en förklarande del. Konceptuellt ramverk: De konceptuella ramverket är baserat på en förundersökning där marknadschefer i tre organisationer intervjuats, information hämtad från Google samt teori från olika forskare och skribenter inom ämnet. Studiens andra kapitel innehåller därav material från förundersökningen, Google-granskningen och teori kombinerat. Här presenteras även studiens hypoteser. Metod: Studien är utformad efter ett kvantitativt och beskrivande format. För att formuleringen av studiens syfte skulle bli legitim, gjordes en förundersökning med tre organisationer. Den empiriska datan samlades in genom en enkät som skickades ut till marknadschefer i organisationer verksamma i Skåne. Enkäten är bearbetad och utformad efter utvalda teoretiska referensramar för att skapa en förstärkt legitimitet. Resultat/Analys: Resultatet från enkäten ligger till grund för studiens data, som i samma kapitel även analyseras. Här presenteras mätvärden gjorda med SPSS för att ge möjlighet att undersöka vilka mätvärden som visar på signifikanta samband, men även kunna anta alternativt förkasta studiens hypoteser. Diskussion: Studiens resultat och analys mynnar ut i diskussionskapitlet där tankar och funderingar presenteras. Kapitlet är uppdelat i praktisk- och teoretisk diskussion utifrån problembakgrunden som presenterats i början av studien. Avslutningsvis presenteras möjligheter och förslag till vidare forskning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)