Icke-farmakologiska omvårdnadsåtgärder vid cytostatika-inducerat illamående hos vuxna patienter : En allmän litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

Sammanfattning: Bakgrund: Cancerpatienter som genomgår cytostatikabehandling får ofta biverkningar i form av illamående och kräkningar. Ett långvarigt illamående kan ge upphov till både psykiska och fysiska konsekvenser, som ett försämrat allmäntillstånd, minskad livskvalitet och minskat välbefinnande. De antiemetika läkemedlen som finns mot Chemotherapy-induced nausea and vomiting (CINV) fungerar i många fall inte helt optimalt för patienterna, och många patienter är villiga att testa icke-farmakologiska metoder som ett komplement. Syftet: att belysa icke-farmakologiska omvårdnadsåtgärder mot cytostatika-inducerat illamående hos vuxna patienter. Metoden var en allmän litteraturstudie som genomfördes med tolv stycken vetenskapliga artiklar som granskades med hjälp av en fem-stegs modell. Resultatet visade på att icke-farmakologiska metoder kan ha effekt mot CINV och presenteras i tre huvudkategorier, Akupunktur, Akupressur och Avslappningsmetoder och muskelavslappning. Slutsatsen att icke-farmakologiska metoder har effekt mot CINV men att det behövs mer forskning i Europa och Sverige för att kunna tillämpa metoderna mer frekvent i den svenska hälso-och sjukvården än vad det görs idag. Det av vikt att sjuksköterskor som träffar dessa patienter som lider av CINV har kunskap om de olika icke-farmakologiska metoderna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)