Sjuksköterskans upplevelser av tvärkulturell kommunikation

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: Migranter till Sverige har ökat markant de senaste årtionden, vilket leder till attsjuksköterskan kommer i kontakt med patienter med olika kulturella bakgrunder som därmedhar olika språkkunskaper. När språket blir ett hinder i kommunikationen påverkas omvårdnadenoch avsaknaden av ett gemensamt språk leder till barriärer, både språkligt och kulturellt, mellanpatient och sjuksköterska. Kommunikation är ett viktigt redskap för sjuksköterskan som i sinroll har uppgift att informera patienten kontinuerligt. Enligt lag ska sjuksköterskan erbjuda likavård oberoende av patienternas språkliga förutsättningar. Utgångspunkten för att bedriva likavård är kommunikationen och språkbarriärer förhindrar sjuksköterskornas arbete iomvårdnaden utifrån kärnkompetenserna och ICN:s etiska koder. Syfte: Att belysasjuksköterskans upplevelser av språkbarriärer i kommunikationen, med patienter som inte talarlandets officiella språk. Metod: En litteraturöversikt som baseras på tolv vetenskapliga artiklar,varav nio kvalitativa, två kvantitativa metoder samt en mixad metod. Artiklarna valdes efter ensystematisk litteratursökning. Dataanalysen av artiklarna genomfördes efter Fribergs modell(2017b), där delar av studier skapade en ny helhet. I analysen framkom likheter mellanartiklarna som identifierades till teman och subteman. Resultat: Tre teman identifierades ianalysen: (1) konsekvenser av språkbarriärer, (2) tolkningskvalitét och (3) sjuksköterskanshantering och strategier för alternativ kommunikation. Slutsats: Språkbarriärer hindrar en godoch tillfredsställd kommunikation vilket leder till konsekvenser i omvårdnaden för bådesjuksköterska och patient. Det är därför av stor vikt att sjuksköterskorna får ökad kunskap ochutbildning för att överkomma språkbarriärerna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)