Hur olika marknadsföringsmetoder påverkar företags värdeskapande : En kvalitativ studie på svenska detaljhandelsföretag

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

Sammanfattning: Investeringar i marknadsföring har länge tagit plats i diskussioner för företag, där målet ofta är att investera i marknadsföring som genererar värdeskapande. Utifrån detta har syftet för studien tagits fram. Syftet är att öka förståelsen för hur lönsamt det är för företag att investera i marknadsföring. Syftet är även att undersöka om marknadsföring genom influencer marketing leder till att företag genererar högre lönsamhet. Studien består av en kvalitativ metod och en abduktiv forskningsansats, där studiens empiriska material har samlats in genom nio semistrukturerade intervjuer med företag inom detaljhandel. Företagen har i studien kategoriserats inom fyra områden. Dessa är mode, skönhet, apotek och hemmet. Analysen är gjord genom att det empiriska resultatet ställts mot teorier och tidigare forskning. Studiens resultat påvisar att majoriteten av företagen i studien som använder olika marknadsföringsmetoder även mäter lönsamheten av det. Resultatet indikerar även på att det råder en större variation på användningen av olika lönsamhetsmått och mätvariabler. Vidare uppmärksammas att majoriteten av företagen i studien väljer att se till icke-finansiella mått för de lönsamhetsmätningar som görs. Icke-finansiella mått, menar tidigare forskning, ger företag indikatorer på hur deras marknadsföring står i relation till konsumenterna, vilket påverkar både den kortsiktiga och långsiktiga lönsamheten. Studiens resultat indikerar även på att företagens mål med marknadsföringen påverkar lönsamhetsmätningarna. Förslag till framtida forskning kan inledningsvis vara att studera varför det finns skillnader i vilka lönsamhetsmått som används, vilka mätvariabler som tillämpas samt vad som framkallar sådana skillnader. Vidare kan det vara av intresse att undersöka vilka mått på lönsamhet som lämpar sig bäst beorende på marknadsföringsmetod. Forskning kan även se till specifikt sociala medier och vilken marknadsföringskanal som är det mest lönsamma alternativet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)