Medarbetares inställning gentemot organisatorisk förändring : En fallstudie inom redovisningsbranschen

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

Sammanfattning:

Utvecklingen i dagens samhälle går fort, vilket gör att företag ständigt måste anpassa sig och förändras. Företagen som inte omarbetar sin strategiska riktning utsätter sig för en stor risk, samtidigt som företagen som implementerar förändringsprojekt ofta misslyckas. Således är hanteringen av organisationsförändring ett stort företagsekonomiskt problem. En orsak till att så många förändringsprojekt misslyckas är att förändringsledare underskattar betydelsen av medarbetares roll under förändringsprocessen. Redovisningskonsulter befinner sig i en bransch som för tillfället är under förändring, där exempelvis ökad automatisering samt avskaffandet av revisionsplikt för små företag (SOU, 2008:32) har varit drivande krafter. Detta har medfört att allt större fokus i branschen har lagts på affärsrådgivningstjänster i tillägg till de traditionella redovisningstjänsterna. Chefer inom branschen verkar välkomna den här förändringen, men vad är uppfattningen hos medarbetarna som ska arbeta efter det nya arbetssättet? Det är det som detta examensarbete vill besvara och det som lett oss till våra två forskningsfrågor; Vad är medarbetares inställning gentemot organisatoriska förändringarna inom studiens fallföretag? Vad påverkar medarbetares inställning gentemot organisatoriska förändringarna inom den svenska redovisningsbranschen?

Den här studien har en kvalitativ undersökningsdesign där vi utför en exemplifierad fallstudie på ett företag vars namn hålls anonymt. Undersökningen är skapad genom semi-strukturerade intervjuer med fjorton medarbetare i fallföretaget som befinner sig och arbetar efter förändringen i redovisningsbranschen. Den teoretiska referensramen i detta examensarbete är byggd på teorier om organisatoriska förändringsprocesser av Lewin (1947) och Kotter (2002). Därefter har vi delvis utgått från Chois (2011) kategorisering av forskningen kring medarbetares attityder till organisatorisk förändring, som följs av tidigare forskning inom de fyra aspekterna av konceptet inställning gentemot organisatorisk förändring; öppenhet, individuell beredskap, engagemang samt motstånd. Utifrån detta skapar vi olika teman om vad som påverkar medarbetares inställning gentemot organisatorisk förändring som vi sedan använder till vår empiriska undersökning. Inom dessa teman är påverkansfaktorer samlade.

Resultatet visar att medarbetarna på fallföretaget har en positiv inställning gentemot organisatoriska förändringarna. Det som gör medarbetarna positivt inställda är; en god relation till en informativ och tydlig ledare, en känsla av delaktighet under förändringen, att de anser att förändringen är nödvändig, samt att de tycker det är roligt och utvecklade att arbeta med affärsrådgivning. Det som försämrar deras inställning är; en låg upplevd självförmåga, bristande kommunikation samt samarbetet mellan organisationens funktioner. De sju teman som påverkar medarbetares inställning gentemot organisatoriska förändringarna inom den svenska redovisningsbranschen är; framtidstro, egenintresse, tilltron till egen förmåga, förändringsförmedlande kultur, gruppdynamik, delaktighet och påverkan, samt ledarskap. Inom dessa teman är påverkansfaktorer samlade.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)