Individers reaktioner i förändringsprocesser.

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Uppsatsen syftar till att beskriva och analysera individers reaktioner i förändringsprocesser och omfattar en presentation av två perspektiv. Inledningsvis presenteras ett Change Management perspektiv, där motstånd, såsom t ex kritik mot förändringen, via en omfattande litteraturstudie visat sig vara den dominerande synen på individers reaktioner i förändringsprocesser. Motstånd är därtill något som anges vara en av de viktigaste orsakerna till att förändringsprocesser i stor utsträckning misslyckas nå sina ursprungliga mål. I uppsatsen presenteras därefter ett alternativt perspektiv från arbetsmiljöpsykologin, där individers reaktioner i förändringsprocesser i första hand kan förstås som en stressreaktion orsakade av en förändrad balans mellan individ och miljö med påföljande negativ stress, pådrivet av bristande inflytande och kontroll över det som händer. De teoretiska perspektiven kompletteras i uppsatsen med en fallstudie omfattande ett nedslag i en förändringsprocess under integreringsfasen av ett stort bolagsuppköp. För att förstå vad det är som händer tolkas intervjuerna med VD och sex medarbetare i den nordiska enheten utifrån de två valda perspektiven. De huvudsakliga resultaten från fallstudien indikerade att det fanns en mångfald av individuella reaktioner i förändringsprocessen. Samtliga individer hade, förutom initialt positiva reaktioner, vid något tillfälle sedan uppköpsbeskedet upplevt en allmän oro, utvärderat vad man kunde ha att vinna och förlora samt funderat på att sluta. Mest negativ stress upplevde de vars direkta närmiljö, befattningar och vardagliga arbete i störst utsträckning redan hade påverkats av förändringen. De hade därtill själva haft begränsat inflytande på processen. Förändringarna var inte heller i linje med deras personliga mål och förväntningar. Ytterligare en slutsats var att en acceptans av förändringen i sin helhet inte betyder detsamma som att avstå från kritik. Fallstudien visar att omfattningen av kritiken verkar öka ju närmare förändringen kommer individens absoluta närmiljö och vardag. Uppsatsen konkluderar att Change Management diskursen kom till korta vid analysen av fallstudien på så sätt att den ensidigt fokuserar på individers motstånd. Det arbetsmiljöpsykologiska synsättet bidrog med en psykologisk och fysiologisk förklaring till det som händer individen i form av upplevelser av negativ stress. En syntes av Change Management diskursens handlings-orienterade företagsperspektiv och arbetsmiljöpsykologins människoförståelse borde kunna bidra med ökad träffsäkerhet i de insatser som görs i förhållande till de individuella reaktioner som finns i förändringsprocesser. Något som i sin tur borde kunna skapa förutsättningar för en högre andel lyckade förändringsprojekt parallellt med mindre negativ stress och lägre personalomsättning under och efter implementeringen av ett utmanande förändringsarbete.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)